• Profesjonalny zesp???? specjalist??w - najwi─?kszym kapita??em ka??dej firmy i ka??dego przedsi─?wzi─?cia s─? ludzie. Wsp????pracujemy ze specjalistami ds. bhp, ppo??. i pomocy przedmedycznej. Wszyscy posiadaj─? wieloletnie do??wiadczenie zawodowe i doskona??e przygotowanie merytoryczne;
     
  • Rygorystyczne przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej - w tym przede wszystkim zachowanie dyskrecji i poufno??ci wszelkich informacji przekazanych w celach realizacji zada?? zwi─?zanych z bhp w Pa??stwa Firmie.
  • Mobilno??─? i dyspozycyjno??─? - poniewa?? sprawy bezpiecze??stwa i higieny pracy wymagaj─? cz─?sto natychmiastowych dzia??a?? i niezw??ocznej gotowo??ci do pracy
     
  • Nowoczesne zaplecze techniczne - dbamy o bezpiecze??stwo danych naszych Klient??w stosuj─?c r????ne, nowoczesne zabezpieczenia. Podczas szkole?? korzystamy z najnowszego sprz─?tu multimedialnego oraz autorskich prezentacji i materia????w dydaktycznych. Dbamy tak??e o profesjonalne, estetyczne i trwa??e oprawienie i przygotowanie sporz─?dzanej dokumentacji bhp;